Field research: welke devices gebruiken studenten?

MIC-student Anita de Groot onderzocht voor het PublishingLab hoe een serie uitgaven over de onderzoeken van Kenniscentrum CREATE-IT, specifiek gericht op studenten, er uit zou moeten zien. Om uitspraken te kunnen doen over de vorm van zo’n serie, deed ze zowel literatuuronderzoek als field research. In dit blog beschrijft ze de uitkomsten van haar fieldresearch naar manieren waarop studenten digitale teksten lezen.

(Auteur: Anita de Groot)

Uit literatuuronderzoek werd duidelijk dat studieresultaten worden beïnvloed door het medium waarmee de student studieteksten tot zich neemt. Dit gegeven maakt het interessant om te onderzoeken welke devices studenten gebruiken om digitale studieteksten tot zich nemen. Hoe bestuderen deze studenten digitale teksten van meer dan 1500 woorden? Van welke apparaten maken ze hierbij gebruik en wat is hun houding ten opzichte van het digitaal lezen van studieteksten?

Om dit te kunnen achterhalen is aan studenten van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie  een enquête voorgelegd, waar 369 studenten aan hebben meegewerkt.

Studie of vrije tijd

Als we kijken naar hoe studenten digitale teksten (1500+ woorden) lezen, is het handig om een onderscheid te maken in lezen voor de studie of lezen in de vrije tijd. Wanneer studenten wordt gevraagd welke apparaten ze gebruiken om digitale teksten te lezen, zijn er namelijk grote verschillen tussen deze twee ‘soorten’ van lezen. De onderstaande tabel maakt dat inzichtelijk.

tabel1-anita

Er zijn twee grote uitschieters te zien: 84% van de studenten leest in de vrije tijd vanaf een smartphone. De smartphone wordt daarentegen slechts door 9% ingezet voor studieteksten. Deze cijfers komen sterk overeen met de cijfers van de jaarlijkse Media Standard Survey (NLO, NOM, SKO, 2015). De laptop wordt in de vrije tijd voor 90% van de teksten gebruikt; 72% van de studenten bestudeert digitale studieteksten vanaf de laptop.

Bijna de helft van de studenten geeft aan alle digitale studieteksten altijd uit te printen. 47% kruiste deze optie aan in de enquête. Slechts 11%  print teksten uit om in de vrije tijd te lezen.  Wat opvalt is dat slechts 13% een tablet gebruikt voor het bestuderen van digitale teksten en maar 3% studeert met behulp van een e-reader.

Houding ten opzichte van digitaal bestuderen

We weten nu welke apparaten DMCI-studenten gebruiken voor het bestuderen van digitale teksten.  Maar hoe ze dat ervaren weten we nog niet. In de enquête is daarom aan de studenten een aantal stellingen voorgelegd, waaronder: ‘Ik ben volledig gewend om teksten vanaf een beeldscherm te lezen.’ Studenten konden bij deze stelling aangeven in welke mate ze het eens of oneens waren met de stelling. De resulaten toonden geen grote uitschieters. Slechts 6% is het volledig oneens met de stelling, de meerderheid, 30%, antwoordt neutraal: niet eens/ niet oneens.

Het uitsplitsen naar gebruikersgroepen van verschillende apparaten, biedt meer inzicht.

Binnen het spectrum: volledig gewend aan het lezen vanaf een beeldscherm en helemaal niet gewend is er een duidelijke verdeling te zien. Aan de ene kant van het spectrum bevindt zich de groep laptopgebruikers. 37% zegt volledig gewend te zijn aan het lezen van digitale teksten. Aan de andere kant bevindt zich de groep studenten die alles uitprint. 33% van deze groep zegt niet gewend te zijn aan het lezen van digitale teksten.

Er is een gebruikersgroep die het meest gewend is aan het lezen van digitale teksten. Deze groep heeft de optie ‘oneens’ of ‘volledig oneens’ zelfs helemaal nooit heeft aangevinkt. Dit is de groep studenten die gebruik maakt van een e-reader. Helaas blijkt dit meteen de witte raaf in het gezelschap te zijn, slechts 3% van de studenten maakt gebruik van een e-reader om digitale studieteksten te lezen.

Snel Afgeleid

Studenten geven aan sneller afgeleid te raken bij het lezen van een digitale tekst. Slechts 4% van de studenten is het volledig oneens met de stelling ‘Ik raak snel afgeleid als ik een tekst vanaf een beeldscherm lees’. 64% is het eens of volledig eens met de stelling. Onderverdeeld op apparaatgebruik komt het volgende beeld naar voren:

tabel2-anita

Wat opmerkelijk is aan deze resultaten is dat tabletgebruikers aangeven dat ze minder afgeleid raken bij het lezen van een digitale tekst. Juist een tablet biedt veel apps en eenvoudige toegang tot social mediakanalen. De cijfers suggeren ook dat studenten digitale teksten uitprinten om zich beter te kunnen concentreren.

Vermoeidheid

Het literatuuronderzoek liet al zien dat het bestuderen van digitale teksten vanaf een beeldscherm als vermoeiend ervaren wordt. Dit beeld wordt bevestigd in de enquête. Slechts 5% is het volledig oneens met de stelling ‘Ik vind het lezen van informatieve teksten vanaf een beeldscherm vermoeiend.’

tabel3-anita

Wanneer deze cijfers worden uitgesplitst naar apparaatgebruik is er iets opvallends te zien. Dat studenten die alle digitale teksten uitprinten, het bestuderen van digitale teksten vermoeiend vinden, ligt in lijn met de verwachting. Dat juist tablet gebruikers digitaal studeren vermoeidend vinden, mag wel verrassend genoemd worden, omdat juist het bestuderen van een digitale tekst vanaf een tablet in de literatuur wordt aangemerkt als de optimale manier om digitaal te studeren.

Conclusie

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de mate waarin een student een studietekst onthoudt, wordt beïnvloed door het medium waarmee de tekst gelezen wordt. Het bestuderen van een geprinte tekst leidt tot betere studieresultaten. Immers, tijdens het bestuderen kunnen zinnen worden onderstreept en in de zijlijn kunnen aantekeningen worden gemaakt. Dit vergroot het tekstbegrip. Wanneer naar digitale teksten wordt gekeken, is  optimale manier om een tekst te bestuderen via een e-reader of tablet. Dit geldt met name wanneer in de tekst digitale aantekeningen en markeringen kunnen worden aangebracht.

Onder studenten van het domein DMCI wordt nauwelijks gebruik gemaakt van tablets en nog minder van e-readers bij het studeren. Studenten kiezen massaal voor de laptop om digitale teksten te bestuderen. Dit is wellicht niet verrassend, omdat iedere student aan het domein wordt geacht in het bezit te zijn van een laptop. De vraag is echter in hoeverre dit de studieresultaten van deze studenten beïnvloedt.

Bronnen:

Bos, N., Kruiderink, N., & Landkroon, E. (2013). ‘Digital natives’ onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten. Opgeroepen op 08 04, 2015, van https://www.surfspace.nl/artikel/1292-digital-natives-onder-de-loep-ict-gebruik-en-wensen-van-studenten/

NLO, NOM, SKO. (2015). Rapportage 2014 Media Survey Standard (MSS). rapportage.

 

Share